160 Kişinin Çalıştığı İşyerinde Ceza Üst Limiti

0
758
160 Kişinin Çalıştığı İş Yerinde Ceza Üst Limiti
160 Kişinin Çalıştığı İş Yerinde Ceza Üst Limiti

SORU

160 kişinin çalıştığı bir işyerinde ceza üst limiti ne kadardır? Aylık 130 bin tl elden maaş dağıtılıyorsa işyeri için bu miktarın aylık cezası ne kadar olur?


CEVAP

160 Kişinin Çalıştığı İşyerinde Ceza Üst Limiti

Merhaba, bu iş yerinde tüm çalışanların maaşları gerçek maaş üzerinden bildirilmiyorsa ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edildiyse idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin c bendinin 4. fıkrası hükmüne göre uygulanır. Buna göre,

86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usȗlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

idari para cezası uygulanır.

Kanun metninden de anlaşılacağı gibi her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu durumda 2558,4*2 = 5.116,8 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca elden ödenen ücreterin de prim SGK tarafından ödettirilecektir.

Ayrıca, Kanunun diğer maddelerinden de idari para cezası uygulanabilir. Bu durumda bu rakam daha da artacaktır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için yazımızı tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here