2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

1- Genel açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. Maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve 10. Maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşvik ve desteklerinden ihale konusu iş üstlenen işverenlere ait işyerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Kurumumuzca yayımlanan; 2008/73 sayılı Genelgenin “10- Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde; 4447 sayılı Kanunun geçici 7. Maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerden dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı, 2008/85 sayılı Genelgenin “19- Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde; 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta primi teşvikinden, kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri ile özel bina inşaatlarında çalıştırdıkları sigortalılarından dolayı yararlanmalarının mümkün
bulunmadığı,

2009/149 sayılı Genelgenin “8- 4447 Sayılı Kanunun 50. Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Prim Teşviki Kapsamına Girmeyen İşyerleri” başlıklı bölümünde; 4447 sayılı Kanunun 50. Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşviki hükümlerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerlerinin yararlanmasının mümkün bulunmadığı,

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2011/45 sayılı Genelgenin;

“2- 5510 Sayılı Kanunun 81 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde
Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler” başlıklı bölümünde; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen indirimden,

2011/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

“4.1.1.d- İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması” başlıklı bölümünde; 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/ işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

2013/30 sayılı Genelgenin “4-4- Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde;

5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde öngörülen sigorta primi teşvikinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı,
5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı, açıklanmış bulunmaktadır.

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here