2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

0
347

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı maddesi ile değişik 3 üncü maddesine göre; Yurtdışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurtdışında çalışacak olanlar yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra iki yıl içerisinde müracaat süresi koşulu aranmadan durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak borçlanmışlardır.

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna
08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere geçici 7 inci madde eklenmiştir.
Kanuna eklenen geçici 7 inci maddenin birinci fıkrası; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.” hükmü gereğince, 08/05/2008 tarihinden önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri de
dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklı tutulmuştur.
Ancak, Hukuk Müşavirliğinden alınan 13/01/2015 tarihli yazıda; kazanılmış hakkın
oluşması için borçlanma kanunlarında ve uygulama yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esasların istisnasız yerine getirilmesinin gerektiği, borç tahakkuku için gerekli olan belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin sadece borçlanma isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmiş olmalarının borçlanma hakkını kazanmaları için yeterli olmayacağı, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Kurumun davetine icabet etmeyenler ile Kurumca istenilen belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin
3201 sayılı Kanunun Geçici 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği mütalaa olunmuştur.

Bu itibarla, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde
bulunan ancak, Hukuk Müşavirliğinin mütalaasına uygun olarak hareket etmeyenlerin
borçlanma taleplerinin reddedilmesi, bu durumda olan sigortalıların yeniden borçlanma talebinde bulunmaları halinde taleplerini 3201 sayılı Kanunun 08/05/2008 tarihinden sonraki hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here