MEVZUAT GENELGELER 2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

-

- Advertisment -

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde sayılan mal, hak, alacak ve gelirlerinin haczi 2011/24 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.
Öte yandan, 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 122 nci maddesiyle, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez.” cümlesi eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme hükmü gereği, 2011/24 sayılı Genelgenin. “2- Belediyenin haczi mümkün olmayan mal ve gelirleri” başlıklı bölümüne aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

“2.5- Anlaşma Sonucu Belediye Mülkiyetine Geçen Gayrimenkuller


6552 sayılı Kanunun 122. Maddesiyle, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez.” cümlesi eklenmiştir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulaması alanındaki kanuni düzenlemeler; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. 644 sayılı Çevre ve şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede yer almıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemler de Çevre ve şehircilik Bakanlığınca yürütülmektedir.

Buna göre, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve. 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler ve. 6785 sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanındaki hakları ile anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkullerin haczi yoluna gidilmemesi gerekmektedir. Ancak, ilgili tapu sicil müdürlüklerinden gelen tapu takyidat belgelerinde mahcuz gayrimenkulün anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçtiğine ilişkin bir beyan bulunmadığından, belediyelerin yukarıda sayılan nitelikte bir hakkı veya gayrimenkulü haczedilmiş ve belediye tarafından da buna itiraz edilmiş ise, bu itirazlarının 5393 sayılı
Kanunun 73. Maddesi kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti için ilgili tapu sicil müdürlüğünden son takyidat durumunun sorulması, belediyece söz konusu gayrimenkullerin anlaşma yoluyla elde edildiğinin yeterli ve inandırıcı belgelerle

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere; 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunla...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği...

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik

2015-12 Devamlı İşyeri İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri

2015-10 Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Kurumumuzca uygulanan sigorta primi teşviklerinden; - Malullük, yaşlılık ve ölüm...
- Advertisement -

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması

2015-9 3201 Sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının...

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları

2015-8 6552 Sayılı Kanun Kuruluşlarının Borçları ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun...

Must read

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

2015-14 Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası genelgesinin tamamını...

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

2015-13 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması genelgesinin tamamını indirmek için...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you