2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması

0
663

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı
iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri 5458 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanağa istinaden devredilen Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemleri Daire Başkanlığının 20/4/2006 tarihli ve H-647 sayılı İç Genelgesi, devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 9/5/2006 tarihli ve 12-156.Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sigortalılar Daire Başkanlığının 11/5/2006 tarihli ve 80176 sayılı Genel Yazısı ve devredilen SSK Sigorta Primleri
Daire Başkanlığının 1/2/2007 tarihli ve 2007/9 sayılı Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Birinci fıkra hükmü saklı
olmak üzere sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.” hükmü yer aldığından uygulama anılan Kanunun ilgili maddesine göre aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1- Prim aktarımı yapılacak sigortalılık statüsünün belirlenmesi

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi
Hakkında Kanun, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 2008 yılı Ekim ayından itibaren kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalılığı bulunup bu tarihten sonra emekli olacakların farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak sigortalılık statüsünün belirlenmesi amacıyla yürürlüğünü devam ettirmektedir.

2829 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik kurumlarına tabi
olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak
kazanıldığında birleştirilmektedir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda tabi olan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsü devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından 18/9/1998 tarihinde imzalanan 2829 sayılı Kanunun uygulamasından doğan işlemlere ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol”ün “Hizmet Çakışmaları” başlıklı 10 uncu maddesi doğrultusunda yapılmakta, bu maddede Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmetlerin BağKur veya SSK hizmetleri ile çakışması halinde, Emekli Sandığında geçen hizmetler geçerli sayılmakta, SSK ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında ise ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılık geçerli sayılmamaktadır.

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here