Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak

0
1130
Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak
Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak
Nevi Değişikliği , Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak. Daha önce manuel olarak yapılan iş yerlerinin nevi değişikliği, devir,intikal ve aracı giriş işlemleri, iş yerlerinin e- bildirge kullanıcıları tarafından inter net ortamından yapılacaktır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede” (1) İş yerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c)bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir iş yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’ inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek- 6 ve Ek- 6/A’ da bulunan iş yeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.” hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir.

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal İşlemleri İnternetten Yapılacak

Yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 102 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde” 11’ inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usȗle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
1)Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,
2)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.”
hükmü getirilmiştir.
Bu defa 04.1.2019 tarihli 239234 sayılı SGK genel yazısında açıklandığı üzere, daha önce manuel olarak yapılan iş yerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemleri, iş yerlerinin e- bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında yapılacaktır.
Ancak bunlara ilişkin belgeler (Örneğin Aracı sözleşmesi) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu birimine manuel olarak iletilecektir.
İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın gereksiz idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, sirkülerimizde belirtildiği üzere iş yerlerinin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerini süresinde internetten üzerinden yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here