2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi

0
761

2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi Genelgesini indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan genelgelerin, Kurum Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ları gereği yeniden gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde, tıbbi malzemelerin hasta tarafından temin edilmesi durumunda geri ödeme işlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri (SGİM) arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen yayımlanmış olan “Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 22.08.2012 tarihli ve 2012/31 sayılı Genelgenin, değişen mevzuat doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödeme işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi

1.1. Başvuru İşlemleri

(1) Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerce temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesine yönelik müracaatlar Kurumun tüm taşra birimlerine yapılabilir. Ancak, müracaatı kabul eden il müdürlüğü, fatura ve eki belgeleri işlemleri yapılmak üzere sigortalının ikamet ettiği il müdürlüğüne posta yoluyla gönderir (İade kapsamındaki cihazlar hariç).

(2) İade kapsamındaki cihazlara ilişkin işlemlerin tamamı, ilk başvuruyu kabul eden ve stok kontrolünü yapan taşra birimince yapılmak zorundadır.

(3) Genel sağlık sigortalısı ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren Şahıs Ödemesi Talep Dilekçesi (EK-1) ve ilgili tıbbi malzeme için istenilen diğer belgeler; sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunan illerde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine (SSGM), bulunmayan illerde sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Başvurular posta yolu ile de yapılabilir. Ancak, iade kapsamında olan cihazlar için yapılan başvuru işlemleri, genel sağlık sigortalısı/bakmakla yükümlü olduğu hasta/velisi/vasisi veya birinci derecede akrabaları tarafından şahsen yapılmalıdır, posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmaz.

1.2. Tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesinde, SUT’ta yer alan istisnalar hariç olmak üzere tıbbi malzemeye ait fatura tarihinde yürürlükte bulunan Kurum mevzuatının uygulanması esastır.

2013-37 Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödemesi Genelgesini indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here