Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

0
1684
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi indirmek için tıklayınız

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı, jokey ve antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen barkod numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belirtilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresinde verilip verilmediğinin tespiti adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi olarak kabul edilir.
(4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

 1. ” SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve
  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.
 2. “A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ” bölümü (1-12) Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik
  Paylaşım Sistemi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ya da sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi
  bilgileri esas alınarak düzenlenir.
 3. “B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK,
  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık
  numarası yazılır.
 4. 14 numaralı alana Türkiye İş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet
  sayfasında (www.sgk.gov.tr) yayınlanır.
 5. “C- SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ” bölümünün 15 numaralı alanına 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a),
  (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

16 numaralı alana hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için işten ayrılma nedeni durumlarına uygun olanı yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
(istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı
sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların
tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait
diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk
nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme
nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi
nedeniyle fesih

 1. 17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır.

Eksik gün nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesi işaretlenir.

1- İstirahat
3- Disiplin cezası
4- Gözaltına alınma
5- Tutukluluk
6- Kısmi istihdam
7- Puantaj kayıtları
8- Grev
9- Lokavt
10- Genel hayatı etkileyen olaylar
11- Doğal afet
12- Birden fazla
14- Diğer
15- Devamsızlık
16- Fesih tarihinde çalışmamış
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18- Kısa çalışma ödeneği
19- Ücretsiz doğum izni
20- Ücretsiz yol izni
21- Diğer ücretsiz izin
22- 5434 SK ek 76, GM 192

 1. 18 numaralı alan ücretleri yüzde usulü ödenen sigortalılar için işaretlenir.

 2. “D- İŞVEREN/ İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ/ ESNAF SAN. SİC. MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI / TARIM İL /İLÇE MD. /
  ŞİRKET BİLGİLERİ” bölümünün 19 numaralı alanına ÇSGB işkoluna 2821 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre belirlenen iş
  kolu yazılır.
 3. 20 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası yazılır.
 4. 21 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli vergi kimlik numarası yazılır.
 5. “E- BEYAN VE TAAHHÜTLER” bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yer alır.
  Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla
  ödemelerden işveren sorumludur. 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini 9 uncu maddede belirtilen sürede vermemeleri halinde 102 nci maddenin (j) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci
  maddenin (g) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi indirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here