4-C’li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği

0
849
4-C'li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği
4-C'li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği

4-C’li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 100 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında; a) Aybaşı: Aylık veya ücreti her ayın 15’inde ödenen sigortalı için her ayın 15’ini, diğerleri için her ayın 1’ini,

b) Ay sonu: Aylık veya ücreti her ayın 15’inde ödenen sigortalı için takip eden ayın 14’ünü, aylık veya ücreti her ayın 1’inde ödenen sigortalı için ayın son gününü,

c) HİTAP: Hizmet takip programını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Kamu idaresi: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kurum ve kuruluşları,

e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

f) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında adına prim/kesenek ve karşılık ödenmesi gereken kişiyi,

g)(Ek:RG-1/7/2015-29403) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yeri, ifade eder. (2) Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Tebliğin uygulamasında da geçerlidir. Hizmet takip programı

4-C’li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği

MADDE 4 – (1) HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir. (2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması,

b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi,

c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti,

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması, işlemleri yapılır.

4-C’li Sigortalıların Hizmetlerinin Aktarımı Tebliği tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here