2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması

0
759

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız

Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin;
-Birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak
peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,
-Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı verilmiştir.
Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca gerek kapsama giren alacakların yeniden
yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi
sırasında borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik
merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması

2-Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar

2.1- Kapsama giren alacakların türü ve dönemi

Kapsama giren Kurumumuz alacaklarının türü ve dönemi anılan maddenin birinci ve
ikinci fıkralarında düzenlenmiştir.
Anılan fıkralar uyarınca;

2.1.1- 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk
ettiği halde ödenmemiş olan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış
olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,
– Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,
-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi alacakları,
– 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

2.1.2- Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

2.1.3-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle
30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları
ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan
Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını
oluşturmaktadır.

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here