2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik

0
831
2013-41
2013-41

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız.

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse
ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz konusu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik

04/02/2011 tarihli ve 2011-13 sayılı Genelgenin;

1. “2.7”, “3.4”, “6.4”, “9.2” ve “9.17.3” nolu bölümlerinde yer alan “Sosyal Sigortalar
Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına” ibaresi “ünitenin bağlı olduğu Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Muhtelif bölümlerinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibareleri “Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

3. “2.6”, “10.1.1.2” ve “10.2.1.2” nolu bölümlerinde yer alan “kontrol memuru”
ibareleri “sosyal güvenlik denetmeni” şeklinde değiştirilmiştir.

4. “3.2” nolu bölümünde yer alan “Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün
olmadığı hâllerde ise yukarıda (3.1.) de öngörüldüğü gibi işlem yapılır.” cümlesi, 21/08/2013 tarihli, 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözleşmesinde kişi sayısı belirtilmiş olan ihale konusu işlerde, kişi sayısı üzerinden
değerlendirme yapılması gerektiğinden ve kişi sayısı eksik bildirilmiş ise eksik bildirilen kişi sayısı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi mümkün olduğundan ayrıca istihkak tutarına işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle araştırma işlemi yapılmasına mahal bulunmamaktadır.

5. “4.3- İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler” başlıklı bölümün son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

6. “4.6” numaralı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen “4.7” nolu bölüm eklenmiştir.

“4.7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.

Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here