2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi

0
1012
2013-40
2013-40

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere; vazife malullüğü, kamu görevlilerinin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin, görevlerini yapmakta iken görevlerinin çeşitli sebep ve tesiriyle veya işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede malul olmaları halinde kendileri, hayatlarını kaybetmeleri halinde de hak sahipleri hakkında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir statüdür.

Kamu görevlilerinin, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin malul hale gelmeleri veya hayatlarını kaybetmelerine neden olan olay veya kazanın niteliğine, oluşmasına neden olanların amaçlarına ya da meydana geliş yeri ve zamanına göre haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanmakta olup, vazife malullüğü de farklı adlar altında; normal vazife malullüğü, TSK vazife malullüğü, harp malullüğü, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vazife malullüğü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada esas alınan kanun hükümleri uyarınca da ilgililerin sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vazife malullüğüne dair Kanunlarda değiĢiklikler yapılmış ve verilen haklar genişletilmiştir. 6495 sayılı Kanun ile getirilen değiĢikliklerin bazı maddeleri ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını, bazı maddeleri de Kurumumuzu ilgilendirmektedir.

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi

5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ), ( b ) ve ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenler, Kanunun geçici 18 inci maddesinde sayılan Kanunlar kapsamında bulunanlar ile bunlardan hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri/hak sahipleri 6495 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler kapsamında bulunmaktadır.

Bu kapsamda;
– Vazife malullüğüne neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanacaktır.
– Vazife malullüğüne neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malulleri 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesi kapsamında aylıkların yükseltilmesine imkan tanıyan terfi işlemine tabi tutulacak, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıkları ile birlikte ayrıca ödenecektir. Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesi kapsamında yapılan ek ödemeler ile eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri tüm vazife malullerini kapsayacaktır.
– Ücretsiz seyahat hakkından, tüm vazife malullerinin 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile anne ve babaları da yararlandırılacaktır.

2013-40 Sayılı Vazife Malullüğü Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here