2014-5

2014-5 Sayılı 2013-11 Genelgesinde Değişiklik

2014-5 Sayılı 2013-11 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun...
2011-49 sayılı genelge

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri

2011-49 Çalışma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri tamamını indirmek için tıklayınız. Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sevk İşlemleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların...
2011-13 genelge

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi

2011-13 Sayılı Genelge İlişiksizlik Belgesi tamamını indirmek için tıklayınız. İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu...

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 11/09/2014 tarihli ve 29116...
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız. İŞSİZLİK SİGORTASIMADDE 46 – İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını...
2013-34 SAYILI GENELGE

2013-34 Maluliyet Tespiti İşlemleri

2013-34 Maluliyet Tespiti İşlemleri Genelgesini indirmek için tıklayınız. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup,...
2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme

2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme

2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. 2013-14 Doğal Afet Nedeniyle Erteleme 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar;...
Kolay İşverenlik Uygulamasında Otomatik

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi

2014-31 Belediyeden Olan Kurum Alacakları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde sayılan mal, hak, alacak...
2013-11 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi

2013-11 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi

2013-11 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. Başkanlık Makamının 29.12.2010 tarihli ve 747 sayılı OLUR’ları ile Kurumumuz tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi, tekleştirhilmesi ihtiyacının...
2011-48 sayılı genelge

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelgesi

2011-48 Yurt Dışı Borçlanma ve Tahsis Genelge tamamını indirmek için tıklayınız. Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de...

HİZMETLERİMİZ