2014-22 Aylık Bağlandıktan Sonra Yurtdışında Çalışanlar

2014-22 Aylık Bağlandıktan Sonra Yurtdışında Çalışanlar genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçi hizmet borçlanmaları dahil olmak üzere sadece bu...
Maluliyet tespit işlemleri yönetmeliği-min

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;a) Hastalık listesi: Çalışma gücünün en az %60’ının hangi hallerde kaybedildiğinin tespitine esas...
2013-41

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik

2013-41 Sayılı 2011-13 Genelgesinde Değişiklik tamamını indirmek için tıklayınız. İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz...

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu tamamını indirmek için tıklayınız MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma...

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması

2014-26 Kurum Alacaklarının Yapılandırılması genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve...

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması

2014-28 Geçersiz Sigortalılıkta Yatan Primlerin Aktarması ile ilgili genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız. Bilindiği üzere, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim...

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi

2014-30 Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. 11/09/2014 tarihli ve 29116...

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları

2014-19 3201 Sayılı Kanun Uygulamaları genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun mülga 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “istek sahipleri,...

2012-24 Sayılı 2011-48 Genelgesinde Değişiklik

2012-24 Sayılı 2011-48 Genelgesinde Değişiklik genelgesinin tamamını indirmek için tıklayınız. Yurt dışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin “Yurt dışı Borçlanma işlemleri” başlıklı ikinci bölümünün “1.2.1. Sigortalılık süreleri” alt başlığının...
Yabancıların Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun tamamını indirmek için tıklayınız. MADDE 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir

HİZMETLERİMİZ